Ден кога се срамам што живеам во Скопје - A day to be ashamed to live in Skopje


This post is written both in my native Macedonian as well as an English translation, since the conditions we saw and photographed deserve discussion in both languages. The Еnglish translation is below the photo gallery.

Сабота наутро е ден за опуштање по работната недела. За жал, додека возевме велосипед ова утро наидовме на тажна и срамна слика на во самиот центар на Скопје. По фотографиите, овој текст е преведен и на англиски.

Веројатно поголем број скопјани го посетија Виноскоп и добро се забавуваа. Она што ниеден од нив не го согледа е што останува по нив следното утро, кога некој се обидува да помине (со велосипед или пешки) по скопскиот плоштад Македонија. Доколку би се обиделе да поминете, ова е тоа што ќе ве дочекаше денес доколку поминевте во 08:00 часот
 1. Главното плато на плоштад Македонија е целосно окупирано и заградено од објектите на Виноскоп, и мора да се обиколува околу целата инсталација за да се помине по плоштадот.
 2. На сите страни е расфрлано искршено стакло и ѓубре од забавата од претходната ноќ.
 3. Неброени стаклени шишиња се оставени на сите страни, во кругот на објектите на Виноскоп, на скалилата кон Вардар, на околните клупи. 
 4. Купишта картонски пакети од пијалоци скапуваат во влагата од истурената течност (вода, вино, можеби нешто понепријатно).
 5. Се шири смрдеа на истурен алкохол.
 6. Екипата на Комунална Хигиена Скопје релаксирано се шета низ кругот на објекти од Виноскоп, поттурнувајќи по некое парче ѓубре. Дополнително, некои членови на тимот од КХС наместо да се фатат за метлите и шмрковите се потрудија да предупредат да не поминуваме со точаци, бидејќи има стакло.
Сите се виновни за ваквата тажна слика на плоштадот! 
 • Посетителите кои се однесуваат во најмала рака како свињи, и кои немаат елементарна култура да го соберат своето ѓубре и да го однесат до големите корпи за отпадоци. И не е доволно да се остави ѓубрето, некому му предизвикува огромно задоволство да искрши што може повеќе стакло, бидејќи и дома така кршат шишиња и оставаат домашните да одат како по минско поле. 
 • Организаторот кој не обезбедил никаква контрола на тоа што се случува со стаклените шишиња кои се продаваат. Исто така не обезбедил ниту итно чистење на настанот по завршувањето на вечерта. 
 • Градските и општинските власти кои дозволиле Виноскоп да го узурпира целиот плоштад до самиот Камени Мост, без да се остават ни елементарна патека со широчина од 2 метри за оние кои не се заинтересирани за настанот но кои решиле да поминат по плоштадот од страната на кејот покрај Вардар.  Нивните вработени (Комунална Хигиена) се толку незаинтересирани да си ја извршат работата што делат совети по граѓаните како да газат по минското поле од стакло и ѓубре.
Сигурен сум дека секој од прозваните ќе најде добра причина да ја префрли вината на другите во целата ситуација. За нив имам еден одговор: 

НЕ МЕ ИНТЕРЕСИРА КОЈА РАЧКА ЌЕ ЈА НАЈДЕТЕ ЗА ДА СЕ ПРАВДАТЕ! СКОПЈЕ КАКО ГРАД И СИТЕ НИЕ КАКО ГРАЃАНИ ЗАСЛУЖУВАМЕ МНОГУ ПОВЕЌЕ И ОД СОГРАЃАНИТЕ И ОД ИНСТИТУЦИИТЕ!

Во продолжение се фотографии од она што ги пречека скопјани на градскиот плоштад во 08:00 на 19.10.2013

Споделете го вашето мислење во коментарите!
Поглед на плоштадот - нема место да се заобиколи Виноскоп, но има шишиња
A view towards the square - no room to avoid Vinoskop, but there are bottles
Обиколка околу кругот на Виноскоп - ѓубре на сите страни
Going around Vinoskop - garbage everywhere

Десетици шишиња и искршено стакло на скалилата кон Вардар
Tens of bottles and broken glass on the stairs towards Vardar 

Уште шишиња и ѓубре
More bottles and garbage


 Пронајдовме пат низ Виноскоп -  уште повеќе ѓубре и стакло
Found a way through Vinoskop - more garbage and glass

Saturday morning is a day to relax after the work week. Sadly, while we were riding this saturday morning, we encountered a very sad and shameful image in the very center of Skopje. 

Probably a lot of citizens of Skopje visited the Vinoskop festival and had a good time. What none of them saw is the consequences of having fun on the square the following morning, when someine is trying to pass (on foot or on bicycle) through the central square of Skopje.  If you tried to pass on Saturday morning at 08 AM, this is what you would have seen:

 1. The main plateau of the square is completely occupied by the tents of Vinoskop festival, and you have to walk around the whole event circle if you approach the square from the river bank in order to pass the square.
 2. There is garbage and broken glass all over the place from the event of the previous night.
 3. Countless glass bottles are left behind on the ground, the benches of the square and the stairs towards the river bank
 4. Piles of cardboard bottle packaging are rotting in the moisture of spilled liquid (water, wine, perhaps even something less pleasant)
 5. Stench of spilled alcohol fills the air
 6. A team of from the public cleaning company are strolling through the tents of Vinoskop festival, pushing the occasional piece of garbage. Additionally, some of them instead of putting their backs into cleaning the mess warned us not to ride our bikes since there is glass all around.


Everyone is at fault for this sad image of the city square

 • The visitors that act like pigs and lack basic manners to pick their own garbage and deposit it in the large bins. And it's not enough to leave the garbage, for some there is huge pleasure in smashing as much glass as possible, since that is the way they do it in their own homes and leave their loved ones to walk around like treading a mine field.
 • The organizers of Vinoskop who didn't manage to do anything to control what happens to the glass bottles being sold at the festival. Also, they didn't organize an immediate cleaning after the end of the festival evening. 
 • The county and city officials who allowed for the festival to usurp the entire square without leaving basic 2 meters wide path for those not interested in the event to pass the city square coming from the river bank side. Their employees (public cleaning company) are so disinterested in doing their job that they spend time advising the passers-by how to tread the mine field created by broken glass and garbage


I'm certain that everyone i mentioned will find a great reason why this sad image is not their fault. To all of them, i have this to say:

I DON'T CARE WHICH REASON YOU FIND TO JUSTIFY YOURSELVES. SKOPJE AS A CITY AND ALL OF US AS CITIZENS DESERVE MUCH MORE FROM OUR FELLOW CITIZENS AS WELL AS THE CITY.

Share your thoughts in the comments!

Share on Google Plus

About Bozidar Spirovski

  Blogger Comment
  Facebook Comment

1 comments:


 1. "Day" signifies opportunity and renewal. Its gentle sunrise brings hope, while the dusk offers reflection. Explore Best Games It's a canvas for achievements and a realm for dreams.

  ReplyDelete